Matsu Ukyo

Matsu Ukyo, Daring Samurai

Description:
Bio:

Matsu Ukyo is an outgoing and competitive young man and a Gunso of Matsu archers.

Matsu Ukyo

Honor, Loyalty, and Sedition Yamada_DLotS