Yoritomo Umanosuke

Description:
Bio:

Yoritomo Umanosuke

Honor, Loyalty, and Sedition Yamada_DLotS